Rodinné konstelace vedou ke zdravému a podporujícímu propojení s našimi rodovými kořeny.

Co jsou rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která pracuje s celým rodinným systémem. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než jak by nás napadlo. Jejich postoje a přesvědčení se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu. Uzdravení rodových kořenů nás vrací do proudu života, radosti i síly.

"Vděčíš-li někomu za život, vděčíš mu za to nejcennější."

Co konstelace umožňují

Konstelace umožňují vnímat neviditelná pouta, která nás pojí s osudy předků, a rozkrýt vliv, který mají na míru životního elánu, jímž disponujeme. Skrze metodu konstelací dochází ke zviditelnění těchto pout a k uzdravení jejich pokrouceného nastavení. Pozastavená životní energie, kterou čerpáme ze svých rodových kořenů, se dá opět do pohybu, a nám se dostává svolení opustit nepodporující životní vzorce.

"Spravedlnost uvrhuje do vězení, odpuštění otevírá jeho brány."

Kdo přinesl rodinné konstelace

Tím, kdo se postaral o to, abychom mohli skrze rodinné konstelace pracovat na odstranění bloků, které nám brání žít smysluplný a naplněný život, byl Bert Hellinger (1925 -2019). Původně německý katolický kněz působil 16 roků v Jižní Africe jako misionář kmene Zulu. Po návratu do Evropy studoval psychoanalýzu, Gestalt terapii, transakční analýzu a další směry, které dokázal jedinečným způsobem propojit. Kladl důraz na následování svoji vlastní cesty před svedením falešnými autoritami, a na vidění toho, co je, oproti slepému přijímání naučeného.

Pro koho je metoda vhodná

Metoda je vhodná pro vás, kteří chcete svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

Pro vás, kteří chcete:

 • prožívat ve svém partnerském vztahu více otevřenosti a vzájemného propojení
 • vnést do vztahu s nejbližšími více úcty a radosti
 • smířit se se situacemi, které pro byly v minulosti traumatické či zraňující
 • pochopit hlubší příčiny fyzických a duševních potíží
 • najít cestu z obtížných životních situací či krizí
 • uvolnit se ze závislostí různého charakteru
 • žít víc vědomě; opustit roli oběti a být tvůrcem

Pro koho se metoda nehodí 

Metoda není vhodná při akutních psychických krizích a traumatech. Semináře nejsou náhradou za lékařskou péči.

Jaké nezpracované osudy ze života předků nás negativně ovlivňují a jsou pro postavení konstelace důležité:

 • úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, potraty a interupce, tragická smrt

 • rozvod rodičů, zatajené otcovství, adopce

 • závislosti
 • ztráta majetku nebo zužitkování neštěstí druhých
 • zločiny, křivdy a vězení
 • události války a komunismu
 • atd.

Jak rodinné konstelace probíhají

Konstelace probíhají ve skupině účastníků, kteří se mezi sebou neznají. Účastník, který je pro postavení konstelace vybrán, stručně popíše, proč si chce svojí konstelaci postavit a co tím chce vyřešit. Lektor se ho doptává na podrobnosti z historie a na neobvyklé osudy členů jeho rodinného systému, které se v historii rodu odehrály a které jsou pro postavení konstelace důležité. Pak určí, které osoby je potřeba do konstelace postavit a vybídne zástupce, aby je vybral z přítomných účastníků a následně je intuitivně rozestavil v prostoru. Potom se účastník posadí zpět na své místo a sleduje proces, který se začne mezi jednotlivými osobami zastupujícími skutečné osoby ze systému odehrávat.

Na vyzvání lektora zástupci začnou sdílet, jak se v konstelaci cítí. Po získání informací lektor přináší podněty k přemýšlení, které mají za úkol vnést do procesu úctu, porozumění a odpuštění tam, kde k tomu v minulosti nedošlo. Přehodnocením situace tak může dojít ke smíření s křivdami, jejichž negativní vliv se přenesl generacemi až do našeho života. Uzdravením rodových traumat se tento vliv neutralizuje a proudění životní síly obnovuje.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my."

Co konstelace přinášejí účastníkům

Konstelace přinášejí užitek nejen těm, kdo si vlastní konstelaci staví, ale i všem ostatním zúčastněným. Umožňují dotknout se a porozumět osudům svých předků a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířit se s bolestými zkušenostmi pod vlivem jejich výchovy, ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Změna postojů pak automaticky ovlivňuje i ostatní členy rodinného systému.

Zkušenost účastníka

"Dva dny po konstelacích mi včera bratr zvedl telefon a po 20 letech jsme si popovídali jako bratr s bratrem. Syn mi včera zvedl telefon a bylo to po dlouhé době a podpoře syna otcem. Partnerce jsem se dokázal svěřit se svou prožívanou bolestí a nešel do agrese." - Ivan


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Chcete se ve svém životě posunout k větší opravdovosti, lásce i síle?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.