RODINNÉ KONSTELACE

Vděčíš-li někomu za život,
vděčíš mu za to nejcennější.

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, protože pracuje s celým rodinným systémem. Tak "vytrhává plevel i s jeho kořeny" a umožňuje najít trvalé řešení našich potíží v jakékoli oblasti života.

Změníme-li odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Skrytý vliv předků na náš život

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví smířením s událostmi historie předků i svojí vlastní. Tím získáme svobodu vystoupit z role oběti a můžeme okolnosti svého života tvořit aktivně. S vděčností a s úctou k principům, jež nás přesahují.

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.

Co konstelace přinášejí účastníkům

Konstelace umožňují podívat se na osudy předků ze širšího úhlu a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířením se s bolestnými zkušenostmi z výchovy pod vlivem rodové zátěže, můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým. To se pak automaticky přenáší do každého vztahu, do kterého vstupují i celého jejich života.

Metoda je vhodná pro vás, kteří chcete:

 • vnést do svých vztahů více úcty a radosti
 • smířit se se situacemi, které pro vás byly v minulosti zraňující či traumatické
 • prožívat ve svém partnerském vztahu více otevřenosti a vzájemného propojení
 • pochopit hlubší příčiny fyzických a duševních potíží
 • najít cestu z obtížných životních situací či krizí
 • uvolnit se ze závislostí různého charakteru
 • žít víc vědomě; opustit roli oběti a být tvůrcem

Nezáleží na tom, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme. Skutečně záleží jen na tom, jak s ním naložíme.

NADCHÁZEJÍCÍ VÍCEDENNÍ SEMINÁŘ

Uzdravme své vztahy

Uzdravme své vztahy

Jaké osudy předků nás negativně ovlivňují

 • úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, potraty a interrupce, smrt při porodu, tragická nebo násilná smrt
 • rozvod rodičů, zatajené otcovství, nemanželské děti, adopce, zavržení některého člena rodiny
 • rodinná tabu
 • majetkové křivdy, zužitkování neštěstí druhých (např. po odsunu Němců atd.)
 • události 1. a 2. světové války a komunismu, konfiskace majetku, zločiny, vězení atd.

Kdo patří do ridnného systému

 • rodiče a sourozeci
 • partneři i expartneři
 • děti (i  potracené nebo nepřiznané)
 • rodiče rodičů a jejich sourozenci
 • rodiče prarodčů a jejich sourozenci
 • rodiče praprarodičů a jejich sourozenci
 • dále jsou to osoby, které výrazným způsobem ovlivnily život našich předků spáchanou křivdou, nebo osoby, kterým naši předci takovou křivdu způsobili 

Chceme-li, aby se na nás ostatní dívali s láskou, dívejme se tak na sebe nejdřív my sámi.

Jak rodinné konstelace probíhají

Konstelace probíhají ve skupině účastníků. Ten, kdo je pro postavení konstelace vybrán, stručně popíše, jaký má motiv - co chce ve svém životě vyřešit nebo změnit. Lektor se ho doptává na podrobnosti z rodinného systému, které se v historii rodu odehrály a které jsou pro postavení konstelace důležité. Pak určí, které členy ze systému je potřeba do konstelace postavit, a vybídne, aby vybral zástupce za tyto osoby z přítomných účastníků a následně je intuitivně rozestavil v prostoru. Potom se účastník posadí zpět na své místo a sleduje proces, který se začne mezi jednotlivými osobami odehrávat vstoupením do "role."  Na vyzvání lektora účastníci v rolích sdílejí své pocity. Po získání informací začne lektor přinášet zástupcům v rolích podněty k zamyšlení, které mají za úkol vnést do procesu úctu, porozumění a odpuštění tam, kde k tomu v minulosti nedošlo. Dochází ke smíření s událostmi v historii a k uzdravení rodových traumat. Negativní vliv, který se generacemi přenesl až do našeho života, se neutralizuje, a proudění životní energie obnovuje.

Kdo přinesl rodinné konstelace

Tím, kdo se postaral o to, abychom mohli skrze rodinné konstelace pracovat na odstranění bloků, které nám brání žít smysluplný a naplněný život, byl Bert Hellinger (1925 -2019). Původně německý katolický kněz působil 16 roků v Jižní Africe jako misionář kmene Zulu. Po návratu do Evropy studoval psychoanalýzu, Gestalt terapii, transakční analýzu a další směry, které dokázal spolu se zkušenostmi a zážitky z Afriky jedinečným způsobem propojit. Kladl důraz na následování svoji vlastní cesty před svedením falešnými autoritami, a na vidění toho, co je, oproti slepému přijímání naučeného.

Co přinesly víkendové semináře účastníkům

"Milá Marcelo, moc Ti chci ještě jednou poděkovat za vše, co se ti během chvíle podařilo přinést do mého života. Dojímá mě, s jakým nasazením a péčí posíláš do světa moudrost, která je tvou osobní zkušeností. Cítím vděčnost za setkání s Tebou i Luďkem, jste pro mě inspirující, ale také srozumitelní a důvěryhodní při objevování dalších vrstev POZNÁNÍ."

- Jana

Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.

INSPIRACE